Resurs wózka widłowego w pigułce!

Chcesz wiedzieć, dlaczego obliczanie resursu jest takie ważne i dla których pojazdów powinno być wykonane? Jakie informacje zawarte są w dokumentacji oraz kto ma do nich dostęp? Jakie będą konsekwencje nieprawidłowo podanych danych i błędnie wyliczonego resursu wózków widłowych? O wszystkim tym przeczytacie w poniższym artykule!

Czym jest resurs wózka widłowego?

To pytanie najczęściej zadają sobie osoby, które nabyły wózek widłowy lub dopiero przymierzają się do jego zakupu. Resurs stanowi (najprościej ujmując) okres prognozowanej, wyliczanej na podstawie wielu parametrów, zdolności użytkowej pojazdu. Wyliczanie resursu dla wózków jezdniowych unoszących jest obowiązkowe od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Historia eksploatacji wózka powinna być odtworzona dla każdego zarejestrowanego pojazdu.

Dlaczego resurs jest ważny? Przepis stanowiący o konieczności obliczania resursu nie wynika ze złej woli ustawodawców, a ma jedynie na celu:

 • ujednolicenie zasad dotyczących bezpiecznej obsługi wózków widłowych, w tym dopuszczalnego okresu żywotności części oraz układów, które powinny być regularnie wymieniane;
 • wprowadzenie większej przejrzystości i dokładności w informacjach dotyczących urządzeń, ich dotychczasowych warunków pracy oraz historii napraw czy eksploatacji;
 • zmobilizowanie właścicieli pojazdów do zachowania i kontrolowania dobrego stanu technicznego użytkowanych pojazdów;
 • ułatwienia oceny opłacalności zakupu przedsiębiorcom, którzy decydują się na kupno używanych wózków widłowych.


Dla jakich pojazdów oblicza się resurs?

Resurs wylicza się dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego, do których zalicza się m.in.:

 • suwnice;
 • żurawie;
 • wciągarki;
 • wciągniki;
 • podesty ruchome;
 • wózki widłowe z napędem mechanicznym;
 • wózki widłowe podnośnikowe ze zmiennym wysięgnikiem oraz wiele innych.

Oznacza to, że jedynymi pojazdami wyłączonymi z konieczności posiadania resursu są ręczne wózki paletowe (z uwagi na to, iż nie posiadają mechanicznego napędu).

kierownica wózka widłowego

Jakie dane są potrzebne do obliczenia resursu wózka widłowego?

Resurs UDT dla wózka widłowego oblicza się na podstawie:

 • danych technicznych pojazdu (wiek, udźwig, spalanie);
 • cykli pracy wykonanych przez urządzenie w trakcie całego okresu eksploatacji;
 • dotychczasowych warunków użytkowania sprzętu;
 • stanu technicznego (ocenianego podczas przeglądu specjalnego) oraz odnotowanych w dokumentacji dotychczasowych napraw i wymian części.

Z uwagi na dużą ilość danych oraz zmiennych, które należy wziąć pod uwagę w trakcie wykonywania przeglądu specjalnego, a potem obliczania resursu - za sporządzanie tego typu dokumentacji muszą odpowiadać wykwalifikowani specjaliści. Jeśli zastanawiasz się, jak wyliczyć resurs wózka widłowego, skontaktuj się z nami za pomocą formularza, przechodząc do sekcji "Kontakt".

Na czym polega przegląd specjalny?

Przegląd specjalny stanowi bardzo zaawansowane i wnikliwe badanie stanu technicznego wózka widłowego, na podstawie którego ocenia się jego dalszą zdolność do pracy oraz żywotność poszczególnych elementów. Zaleca się, aby przegląd specjalny był wykonywany przez profesjonalny serwis wózków widłowych, co pozwoli uniknąć ewentualnych błędów czy pomyłek w późniejszych wyliczeniach dokumentacji resurs.

przegląd specjalny


W trakcie przeglądu specjalnego kontroli zostają poddane m.in.:

 • dokumentacja pojazdu;
 • działanie poszczególnych mechanizmów, układów oraz elementów;
 • wyposażenie;
 • stan techniczny cięgien, instalacji gazowej/elektrycznej itp.;
 • stan przekładni oraz występujące luzy;
 • próbny rozruch bez obciążenia;
 • próby ruchowe z obciążeniem;
 • pomiar geometrii urządzenia.

W trakcie przeglądu specjalnego określa się nie tylko stan techniczny i zużycie poszczególnych elementów, ale również wskazuje na konieczność naprawy lub wymiany elementów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu.

Czy da się oszukać resurs?

I tak, i nie. Należy pamiętać, iż podając niewłaściwe dane, czy np. zaniżając ilość cykli pracy wykonanych przez urządzenie, prawda szybko wyjdzie na jaw. Specjaliści, przeprowadzając przegląd specjalny wózka, szybko odkryją znaczące różnice w dokumentacji czy pomiędzy dokumentacją a stanem rzeczywistym urządzenia.

Należy także pamiętać, iż ostatecznie dokumentacja resurs powinna zostać przedstawiona w najbliższym Urzędzie Dozoru Technicznego, gdzie specjaliści mający w nią wgląd, łatwo mogą wyłapać wszelkie nieścisłości. A nieuczciwy właściciel wózków może zostać ukarany za swoje oszustwa.

Jak przedłużyć żywotność pojazdu?

Upłynięcie okresu wykorzystania resursu nie musi oznaczać końca przydatności wózka widłowego do użytkowania. Wystarczy ponownie dokonać przeglądu specjalnego (wraz ze wskazanymi niezbędnymi naprawami i remontami), aby móc ponownie wyliczyć nowy resurs wózka widłowego.
Sprzęt, którego resurs upłynął, nie może być dalej użytkowany, zanim nie uzyska nowych dokumentów. Urządzenie bez aktualnej ważnej dokumentacji resurs może zostać zatrzymane przez Państwową Inspekcję Pracy lub Urząd Dozoru Technicznego.

Podsumowanie

operator wózka widłowego

Resurs wózka widłowego jest dokumentem niezbędnym dla każdego pozostającego w eksploatacji wózka jezdniowego unoszącego. Nieprawidłowo wyliczony może nieść za sobą konsekwencje finansowe, gdyż z założenia, jego celem jest zwracanie większej uwagi na bezpieczeństwo oraz prawidłowy stan techniczny urządzeń transportu bliskiego.