10 najważniejszych informacji o pracy konserwatora wózków widłowych!

Obsługa jezdniowych wózków podnośnikowych to nie tylko transport ładunków, ale także utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie technicznym oraz rzetelnie wykonywana regularna konserwacja. Za nią właśnie odpowiada konserwator wózków widłowych!

Nie każdy wie, iż zakres obowiązków operatora wózków widłowych nie obejmuje dokonywania napraw tych pojazdów, a jedynie drobne prace polegające np. na uzupełnieniu poziomu oleju czy wymianie butli gazowej. Poważniejszymi awariami musi zająć się specjalnie wyszkolona w tym kierunku osoba - czyli konserwator wózków widłowych.
W poniższym artykule zaprezentujemy 10 najważniejszych faktów o pracy konserwatora wózków widłowych. Być może skłonią Was one do tego, że za parę miesięcy będziecie jednymi z nich!

1. WYMAGANIA

Wymagania stawiane przed przyszłymi konserwatorami wózków widłowych są identyczne, jak te obowiązujące większość kursantów przystępujących do szkoleń kończących się egzaminem UDT. Co oznacza to w praktyce?
Kandydat na konserwatora wózków widłowych powinien mieć:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie minimum zawodowe;
- dobry stan zdrowia, pozwalający na podjęcie pracy w tym zawodzie, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.
Osoba spełniająca powyższe wymagania nie jest oczywiście jeszcze w pełni gotowa do podjęcia pracy konserwatora. Przed objęciem stanowiska zobowiązana jest jeszcze odbyć stosowne szkolenie oraz zdać państwowy egzamin.

2. UPRAWNIENIA

Jako, że jezdniowe wózki widłowe są urządzeniami transportu bliskiego, podlegają pod kontrolę Urzędu Dozoru Technicznego i tylko ta instytucja może wydawać uprawnienia zezwalające na ich kontrolę oraz konserwację. Istnieją dwie kategorie uprawnień:
IWJK - pozwalająca na konserwację jezdniowych wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz wózków specjalizowanych (np. wózków unoszących);
IIWJK - umożliwiająca wykonywanie prac konserwatorskich wyłącznie na wózkach jezdniowych podnośnikowych o mechanicznym napędzie podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych (w tym wózkach paletowych elektrycznych).
Uprawnienia mają charakter bezterminowy (co oznacza, że nie trzeba ich odnawiać) i obowiązują na terenie całego kraju, bez względu na miejsce pracy konserwatora wózków widłowych.
Legitymacja konserwatora swoim wyglądem jest bardzo zbliżona do legitymacji operatora (obydwie wydawane są przez jedną instytucję).

Uprawnienia konserwatora wózków widłowych

3. EGZAMIN

Egzamin UDT na konserwatora wózków widłowych składa się z dwóch części. Pierwsza z nich sprawdza teoretyczną, a druga praktyczną wiedzę egzaminowanego. Egzamin łącznie trwa ok. 2 godzin.
W teoretycznej części egzaminu przyszły konserwator wózków widłowych ma za zadanie odpowiedzieć na 10 zadanych przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego pytań (4 ogólne oraz 6 dotyczących zagadnień technicznych). Aby pozytywnie zaliczyć tę część egzaminu i przystąpić do jego praktycznej części, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na minimum 8 pytań.
Druga część egzaminu polega na prawidłowym bezbłędnym rozwiązaniu 2 praktycznych zadań przygotowanych przez komisję.
Wyniki egzaminu podawane są do wiadomości egzaminowanego w terminie do 14 dni roboczych od dnia jego przeprowadzenia.

4. KONSERWATOR CZY KONSERWATORKA?

O ile stosunkowo często spotyka się kobiety pracujące w charakterze operatora wózka, o tyle niezwykle rzadko pojawiają się one na kursach konserwatorów. W tej branży dominują głównie mężczyźni, stanowiący ok 90-95% wszystkich osób wykonujących zawód konserwatora wózków widłowych. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań dla kobiet, które chciałyby podjąć się pracy na tym stanowisku.

Jakie predyspozycje musi posiadać konserwator wózków widłowych

5. PREDYSPOZYCJE

Praca konserwatora wózków widłowych nie należy wcale do najłatwiejszych. Wykonująca ją osoba powinna posiadać podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, maszynoznawstwa oraz technologii naprawy maszyn. Ponadto zobowiązana jest wykazywać się również wiadomościami na temat źródeł oraz odbiorników prądu elektrycznego a także sieci przesyłowej.
Szczególnie pożądane cechy na stanowisku konserwatora wózków widłowych to rzetelność, precyzja, wykazywanie się umiejętnościami technicznymi oraz pokaźna wiedza na temat budowy urządzeń transportu bliskiego (od wózków widłowych elektrycznych po wózki widłowe do kompletacji) . Ważne jest także, aby kandydat na to stanowisko potrafił pracować pod presją czasu.

6. WYNAGRODZENIE

Jeśli nie zniechęciła Was ilość wymagań stawianych przed konserwatorami wózków widłowych, mamy dla Was dobrą wiadomość - czyli to jak wygląda wynagrodzenie na tym stanowisku. Średnia pensja konserwatora wynosi ok 2 500 - 3 000zł netto.
Duży wpływ na wysokość stawek mają jednak czynniki takie jak: rodzaj umowy o pracę, wielkość i kapitał firmy, a także choćby doświadczenie w zawodzie.
Na jakie dodatkowe świadczenia mogą liczyć konserwatorzy wózków widłowych?
Np. na dodatkowe ubezpieczenie, karnety na zajęcia sportowe oraz karty podarunkowe czy bony do sklepów.

7. OBOWIĄZKI

Głównym zadaniem konserwatora wózków widłowych jest dbanie o ich właściwy stan techniczny. Co oznacza to w praktyce? Osoba na stanowisku konserwatora powinna:
- kontrolować stan techniczny pojazdu (w tym stan mechanizmów napędowych oraz układu hamulcowego i zamocowań);
- sprawdzać stan elementów odpowiadających za bezpieczeństwo;
- kontrolować działanie urządzeń sterujących oraz sygnalizacyjnych;
- dbać o poprawne działanie urządzeń oświetleniowych;
- czuwać nad właściwą obsługą pojazdu;
- usuwać usterki i awarie;
- wykonywać regularnie i rzetelnie niezbędne przeglądy konserwacyjne wraz z wprowadzeniem odpowiednich adnotacji w Dzienniku konserwacji wózka;
- podejmować decyzję o wyłączeniu pojazdu z eksploatacji, jeżeli nie spełnia on wymogów i norm.
To bardzo ważne, aby wszelkie naprawy wózków jezdniowych były wykonywane na bieżąco, wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz wydajną pracę operatorów wózków widłowych, którzy na co dzień zajmują się obsługą tych pojazdów.

8. WARUNKI PRACY

Praca konserwatora wózków widłowych wymaga zarówno dużej odpowiedzialności, jak i rozległej wiedzy technicznej. Zwykle, ze względu na charakter wykonywanych zadań, jest to praca wykonywana w pomieszczeniach zamkniętych na terenie zakładu pracy, który jest właścicielem floty wózków widłowych.
Konserwator wózków widłowych może być zatrudnionym na stałe pracownikiem, odpowiadającym za dbałość o stan techniczny znacznej ilości pojazdów w dużej firmie, bądź też jednocześnie operatorem wózka widłowego (o ile posiada również uprawnienia na wózki widłowe). Zdarzają się też sytuacje w których konserwator jest samodzielnym pracownikiem, wynajmowanym przez różne pomniejsze zakłady pracy w celu przeprowadzania przeglądów. W takim przypadku, wykonywanie tego zawodu może wiązać się też z koniecznością dużej mobilności, elastyczności oraz umiejętności rozsądnego dysponowania czasem.

9. ZAGROŻENIA

Każda praca fizyczna związana jest z możliwością doznania urazu. Podczas dokonywania napraw konserwatorzy wózków widłowych zobowiązani są zachowywać wszelkie zasady bezpieczeństwa, przestrzegając ściśle zasad BHP.

Konserwator wózków widłowych

10. PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU

Prognozy dla zawodu konserwatora wózków widłowych są zdecydowanie pozytywne. Wraz z zapotrzebowaniem na pracowników pełniących obowiązki polegające na obsłudze wózków widłowych, wzrasta także zapotrzebowanie na konserwatorów pojazdów, którzy będą sprawowali pieczę nad ich właściwym funkcjonowaniem.
Wpływ mają na to z pewnością także restrykcyjne przepisy, pozwalające nakładać wysokie kary na zakłady pracy, które użytkują wózki niedopuszczone do eksploatacji czy bez ważnych przeglądów konserwacyjnych.
Jednocześnie wciąż wzrasta świadomość społeczeństwa, pracownicy starają się wykonywać swoje codzienne zadania rzetelnie na bezpiecznym, sprawnie działającym sprzęcie, dla uchronienia się przed skutkami ewentualnym nieprzyjemnych wypadków. Ryzyko w pracy zdecydowanie się nie opłaca.

PODSUMOWANIE

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy Wam 10 najważniejszym informacji o pracy konserwatora wózków widłowych. Mamy nadzieję, że choć po części udało Wam się poznać ten zawód, związane z nim trudności a jednocześnie możliwości jakie daje uzyskanie uprawnień UDT na konserwatora jezdniowych wózków podnośnikowych.